POLITYKA PRYWATNOŚCI BRUKOP

Użytkownik może dowiedzieć z Polityki Prywatności następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem jego danych osobowych;

 2. Jak skontaktować się z administratorem danych osobowych;

 3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania jego danych osobowych;

 4. Jakie kategorie danych osobowych są gromadzone / przetwarzane przez administratora danych osobowych;

 5. Jakie są cele przetwarzania jego danych osobowych;

 6. Kto może być odbiorcą jego danych osobowych;

 7. Jaki jest okres przetwarzania jego danych osobowych;

 8. Komu i na jakich zasadach są udostępniane jego dane osobowe;

 9. Jakie przysługują mu uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

 

 

§ 1 [Zakres regulacji]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa działania dotyczące danych osobowych uzyskanych przez Administratora w związku z funkcjonowaniem strony internetowej www.brukop.com.pl („Strona internetowa”) oraz uprawnienia użytkowników Strony internetowej („Użytkownicy”).

 2. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. Została ona tak stworzona, aby Użytkownik mógł znaleźć w niej niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).

 3. Użytkownik, który korzysta z Strony internetowej, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając na odnośniki (linki), zamieszczone na Strony internetowej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług, świadczonych przez podmioty niezależne od Administratora, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Strony internetowej. Proces gromadzenia danych w związku z korzystaniem z zewnętrznych usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administratora. W takich przypadkach dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, na zasadach określonych przez te podmioty.

 5. Administratorem danych osobowych jest Anna Andrysiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Brukop Anna Andrysiak o następujących danych identyfikacyjnych: NIP: 5541485980, REGON: 340500630 („Administrator”).

 6. Z Administratorem można się skontaktować:

 1. Pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: ul. Pienińska 13, Bydgoszcz, 85-792;

 2. E-mailowo, pod adresem: biuro@brukop.com.pl;

 3. Przy pomocy formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

 1. Zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. Uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§ 2 [Przetwarzane dane]

 1. Kategorie danych osobowych Użytkowników jakie są / mogą być przetwarzane przez Administratora:

 1. Imię i nazwisko;

 2. Adres poczty elektronicznej;

 3. Numer telefonu;

 4. Informacje dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie internetowej;

 5. Wprowadzone przez Użytkownika dobrowolnie dane do treści wiadomości wysyłanej do Administratora;

 6. Informacje zebrane za pomocą plików cookie.

 

§ 3 [Gromadzenie i przetwarzanie danych]

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe Użytkowników, wysyłane na adres poczty elektronicznej biuro@brukop.com.pl przy pomocy korespondencji e-mail lub formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej, a także ma prawo do kontaktu z nim.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie internetowej, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Administratora.

 

§ 4 [Pliki Cookies]

 1. Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki cookies. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

 2. Administrator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Strony internetowej danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies. Za pośrednictwem plików cookies serwer Strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.

 3. Na Stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje/kategorie plików cookies:

 1. Pliki cookies umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki cookies, które pozostają w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki;

 2. Pliki cookies stosowane przez Administratora oraz pliki cookies umieszczone przez podmioty współpracujące z Administratorem;

 3. Pliki cookies wydajnościowe - zbierające informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze Strony internetowej. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.

 1. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej przy czym wyłączenie plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności Strony internetowej.

 2. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji (danych zanonimizowanych) z wykorzystaniem powyższych technologii. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności, przyjętym przez te podmioty.

 

§ 5 [Cele przetwarzania danych osobowych]

 1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w następujących celach:

 1. Nawiązania współpracy z osobami zainteresowanymi, które wyślą wiadomość elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie internetowej;

 2. Otrzymywania informacji od osób/podmiotów zainteresowanych współpracą z Administratorem lub podmiotem z nim powiązanym;

 3. Otrzymywania informacji o osobach zainteresowanych podjęciem pracy u Administratora lub podmiotów z nim powiązanych;

 4. Analizowania ruchu Użytkowników na Stronie Internetowej celem dostosowywania funkcjonalności Strony internetowej oraz prowadzenia odpowiednich działań marketingowych (dotyczy danych zanonimizowanych niepozwalających na jednoznaczne określenie Użytkownika).

 

§ 6 [Udostępnianie danych osobowych]

 1. Administrator może udostępniać zebrane dane innym niż Strona internetowa serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.

 2. Administrator może udostępniać dane innym podmiotom, które są osobowo lub kapitałowo powiązane z Administratorem w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 3. Administrator może udostępniać dane firmie informatycznej z którą współpracuje w zakresie prowadzenia Strony internetowej.

 4. Administrator nie udostępnia zebranych danych Użytkowników podmiotom zewnętrznym (innym niż wskazane powyżej) bez zgody zainteresowanych Użytkowników, z zastrzeżeniem, że Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych organom władzy publicznej, jeżeli możliwość lub obowiązek przekazania takich danych wynika z przepisów prawa.

 5. W przypadku przekształcenia Administratora, przystąpienia Administratora do spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego, jak również w przypadku zbycia przedsiębiorstwa Administratora lub jego zorganizowanej części, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innemu podmiotowi w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 6. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) podmiotom zewnętrznym, w tym agencjom badawczym i analitycznym, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty.

 7. W związku z powyższym, kategorie możliwych odbiorców danych osobowych Użytkownika są następujące:

 1. Organy publiczne, w tym organy sądowe, rządowe i inne organy o podobnym charakterze;

 2. Pracownicy Administratora;

 3. Podmiotowy kapitałowo lub osobowo powiązane z Administratorem;

 4. Firma informatyczna, z którą Administrator współpracuje w zakresie prowadzenia Strony internetowej.

 

§ 7 [Okres przetwarzania danych]

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych (w tym: z zasadą ograniczenia czasowego), Administrator będzie przetwarzał dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Okresy przetwarzania danych osobowych są następujące:

 1. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane Użytkownika na podstawie jego zgody, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki Użytkownik nie wycofa zgody;

 2. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa ten uzasadniony interes.

 

§ 8 [Prawa Użytkownika]

Użytkownikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do wycofania zgody. Prawo to przysługuje użytkownikowi, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody jest legalne.

 2. Prawo dostępu do danych. Użytkownik ma prawo do:

 1. Żądania udzielenia informacji czy jego dane są przetwarzane oraz jakie jego dane są przetwarzane;

 2. Dostępu do danych;

 3. Żądania wydania kopii danych.

 1. Prawo do żądania sprostowania danych. W ramach tego prawa, Użytkownikowi przysługują dwa uprawnienia tj. do sprostowania danych nieprawidłowych oraz do uzupełnienia danych niekompletnych.

 2. Prawo do żądania usunięcia danych. Użytkownik może żądać usunięcia jego danych przez Administratora w przypadkach, gdy:

 1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych oraz brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania;

 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania oraz brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

 4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może domagać się ograniczenia przetwarzania danych, w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych. Użytkownik może żądać w zamian ograniczenia ich przetwarzania;

 3. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarza do czasu stwierdzenia, czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora, a jeśli tak, to czy są one nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

 1. Prawo do sprzeciwu. Użytkownik może wnieść sprzeciw :

 1. Wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego;

 2. Ze względu na szczególną sytuację. Szczególna sytuacja Użytkownika będzie badana w oparciu analizę indywidualnego przypadku Użytkownika. Szczególna sytuacja będzie uzależniona od: (i) kontekstu przetwarzania, (ii) interesów Administratora oraz Użytkownika, (iii) celu przetwarzania.

 1. Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do:

 1. Żądania przesłania jemu przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych jego dotyczących;

 2. Żądania bezpośredniego przesłania jego danych innemu administratorowi.

Zastrzeżenie: Użytkownik może skorzystać z tego prawa tylko wtedy, gdy do przetwarzania jego danych doszło w sposób zautomatyzowany, na podstawie wyrażonej uprzednio zgody lub na podstawie umowy. Użytkownik jest zobowiązany do przesłania jedynie danych, które Użytkownik mu dostarczył.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Użytkownik może skorzystać z przedmiotowych praw wskazanych powyżej poprzez skontaktowanie się z Administratorem przy wykorzystaniu formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@brukop.com.pl.

 

§ 9 [Zmiana Polityki Prywatności]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Administratora poprzez opublikowanie nowej wersji na Stronie internetowej.

 2. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies oraz local storage. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies oraz local storage.